Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Opravné usnesení

svobodná demokratická škola

Opravné usnesení

Číslo jednací: 24-233
Ředitel Základní a mateřská škola Erazim, z. s., IČO 08 971 129, jako věcně a místně
příslušný správní orgán v souladu s § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
opravuje
své hromadné rozhodnutí č. j. 24-208
ze dne 22. května 2024 o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:
Odůvodnění
Ve výše uvedeném rozhodnutí se opravuje chyba, spočívající v chybném uvedení
registračního čísla dítěte a to konkrétně registrační číslo 12100059. Tímto usnesením
správní orgán své původní hromadné rozhodnutí č. j. 24-208 opravuje.
Poučení
Proti tomuto opravnému rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data
převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní a mateřská škola Erazim, z. s.,
ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
V Opavě dne 5. června 2024
Za Základní a mateřskou školu Erazim, z. s.
Matěj Frgala
ředitel školy