Opava a Třinec
735 908 205
info@erazim.cz

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

svobodná demokratická škola

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

u dětí s následujícími registračními čísly:

12100039, 12100040, 12100041, 12100042, 12100043, 12100044, 12100045, 12100046,
12100047, 12100048, 12100049, 12100050, 12100051, 12100052, 12100053, 12100054,
12100055, 12100056, 12100057, 12100058, 12100059, 12100060, 12100061, 12100062,
12100063, 12100064, 12100065, 12100066, 12100067, 12100068, 12100069, 12100070,
12100071, 12100072, 12100073, 12100074, 12100075, 12100076, 12100077, 12100078,
12100079, 12100080, 12100081, 12100082, 12100083.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Erazim ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Za Základní školu a mateřskou školu Erazim
Matěj Frgala ředitel školy

„otisk kulatého úředního razítka“